Reklamace - Autokoberce-zubri.cz

Postup při reklamaci

Reklamace platné od 1. 1. 2019

 • Reklamaci můžete osobně předat na výdejním místě v Zubří.
 • V případě, že se rozhodnete uplatnit svoji reklamaci přepravní společností, prosíme zašlete zboží na níže uvedenou adresu nebo využijte naši dopravu viz níže. Přispějete tak k rychlejšímu vyřízení svého požadavku.

  Gumkoles s.r.o.
  Horní 144
  756 54 Zubří

Společně se zbožím doložte doklad prokazující koupi zboží (faktura), záruční list pokud byl dodán a vyplněný Reklamační list.

Naše doprava

Nechcete řešit dopravu?

Napište nám email s adresou pro vyzvednutí, den kdy Vám vyzvednutí vyhovuje a zašleme si pro zboží zásilkovou službu. Zboží zabalte tak aby se dostalo v pořádku až k nám. Štítek bude mít řidič. Pokud bude reklamace uznána jako oprávněná, je tato služba zdarma, pokud nebude reklamace uznána, účtujeme za tuto službu 100 Kč. Nezapomeňte přiložit doklad prokazující koupi zboží (faktura), záruční list pokud byl dodán a vyplněný Reklamační list.

Vlastní doprava

Náklady spojené s dopravou zboží k nám vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
 • zašlete nám žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
 • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.
Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

Reklamační protokol

Pokud reklamaci provádíte osobně, na některém z našich výdejních míst, obsluha Vám vydá reklamační protokol, který si odnášíte s sebou.

V případě zaslání reklamace poštou, na adresu reklamačního oddělení, Vám bude zaslán reklamační list na e-mail uvedený v reklamaci.

Lhůta pro vyřízení reklamace

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.
V případě, že nejste spotřebitel, se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Je dobré vědět

 • Jak funguje záruka na zboží?.
 • Jako každý obchod, i ten náš má své obchodní podmínky, kterými se řídí.
 • Potřebujete reklamovat zboží nebo se potřebujete dozvědět, jak reklamace probíhá?
  Seznamte se s viz níže na této stránce.

Důležitý dokument ke stažení

Reklamační list - Gumko.cz

 

Poškozená zásilka, chybějící zboží

… dodávka zboží nesouhlasí s nákupním dokladem (obdrželi jste jiné zboží, v dodávce něco chybí)

Kontaktujte nás prosím pomocí kontaktního formuláře nebo emailem, kde uveďte číslo nákupního dokladu, své jméno, přímý kontakt na Vás a popis problému s dodaným zbožím. Tuto skutečnost je nutné nahlásit do 24 h od převzetí balíku. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V pracovní dny Vás budeme kontaktovat nejpozději následující pracovní den.

… je dodávka mechanicky poškozena (zjistíte mechanické poškození některého z produktů)

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav (počet balíků, neporušenost pásky, příp. poškození krabice) a obsah zásilky (neporušenost zboží) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. 

Česká Pošta

... oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.

Zásilková služba

... oznamte v den doručení

… jste si vyzvedli zboží osobně v Zubří nebo na dalších výdejních místech a přesto jste doma zjistili, že je mechanicky poškozené

Vzhledem k dlouhé cestě, kterou k Vám zboží muselo urazit, se to bohužel může stát. Abychom Však mohli takovouto reklamaci řešit, je bezpodmínečně nutné písemně oznámit tuto skutečnost vyplněním kontaktního formuláře a to tentýž pracovní den. Na pozdější reklamace bohužel nemůže být brán zřetel. Zboží nesmí být použité – po použití nelze vyloučit, že reklamace bude z pochopitelných důvodu zamítnuta.

 

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

1. Tento reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.autokoberce-zubri.cz. Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost Gumkoles s.r.o. se sídlem Bořkova 1148 756 54 Zubří .IČ: 29394929, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38635 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. 
2. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. 
3. Dodavatel / Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 
4. Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. 
5. Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 
6. Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
7. Reklamace – je uplatnění rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práva plynoucího z odpovědnosti za vady.

2. Záruční podmínky 

1.       Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede kupující. 
2.       V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. 
3.       Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, pro spotřebitele činí tedy minimálně 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem.
4.       Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. 

3. Rozpor s kupní smlouvou


Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.         
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

4. Vyřízení Reklamace

Reklamace se uplatňují v sídle prodávajícího nebo se zasílají přímo na adresu výrobce.

U oprávněné reklamace uplatněné v zákonné záruční době má kupující:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.

4.       Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. 
5.       Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. 
6.       Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného boží nebo jej zašle přímo na adresu zákazníka. 
7.       Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), nemá kupující právo na opravu v rámci záruky. Po dohodě si může objednat placenou opravu. 
8.       Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:

  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

o        záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením, při nadměrném zatěžování, při užívání pro jiné účely než k tomu určené, na vady způsobené vnějšími vlivy v důsledku užívání v nepřiměřeném prostředí /vlhkost, styk s vodou, chemikáliemi, oheň, extrémní teplota, mráz atd./, závady způsobené neodborným zásahem a závady způsobené běžným opotřebením výrobku. 
9.   Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
10.   V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši, popř. dalších nutných nákladů. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

5. Závěrečná ustanovení 

1.       V případě jakékoli reklamace kupující informuje prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne kupujícímu, aby jej navštívil servisní technik a opravu vad zboží provedl na místě případné instalace, tj. u kupujícího nebo doporučí zboží dopravit do servisního střediska. 
2.       Tento reklamační řád nabývá účinnost 01.01.2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.